# مطالب_و_مقالات_میراث_فرهنگی

پیشنهاد ثبت «چهارشنبه سوری» در میراث معنوی جهانی

عالیجنابمدیرکل سازمان آموزشی، دانشی و فرهنگی سازمانملل متحد یونسکو) پاریس،فرانسه) رونوشتسازمان های میراث جهانی، و اداره مرکزیسازمان ملل موضوع: پیشنهاد ثبت «چهارشنبه سوری» در میراثمعنوی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 39 بازدید