پیشنهاد ثبت «چهارشنبه سوری» در میراث معنوی جهانی

عالیجنابمدیرکل سازمان آموزشی، دانشی و فرهنگی سازمانملل متحد

یونسکوپاریس،فرانسه)

رونوشتسازمان های میراث جهانی، و اداره مرکزیسازمان ملل

موضوع: پیشنهاد ثبت «چهارشنبه سوری» در میراثمعنوی جهانیIntangible Heritage 

 

آقایعزیز

      باتوجه به نگرانی های سازمان یونسکو درباره ینابودسازی میراث های فرهنگی جوامع مختلفکه موجب پیدایش فکر ثبت آثار معنوی جهانگردیده است، و از آنجا که وقتی نابودکنندگاناینگونه آثار دولت هایی باشند که کشورخودرا در سازمان یونسکو نمایندگی می کنند،چاره ای جز این باقی نمی ماند که مردم و سازمان هایغیر دولتی آنها در این مورد اقدام کردهو در راستای جلوگیری از نابودی میراث معنویخویش اقدام کنند.

      همانطورکه یقیناً خود توجه دارید و بنیاد ما نیزبارها به شما اطلاع داده است،دولت اسلامی ایران، علاوه بربی توجهی نسبت به ویرانی های روزافزون میراثتاریخی و طبیعی ایرانزمین،با بی اعتنایی به میراث های معنوی و فرهنگیپیش از اسلام، در امر ثبتمیراث فرهنگی (فیزیکی و معنوی) نیز دست بهاعمال تبعیض های مذهبی و عقیدتی گستردهای زده و نه تنها در ارائه میراث فرهنگیـ ملی غیر مذهبی ما و کوشیدن در راستایافزوده شدن آنها به فهرست میراث جهانی غفلتمی کند بلکه گاه راه را بر مطرح کردناینگونه پیشنهادها نیز می بندد.

      یکیاز این میراث های فرهنگیکه به شدت مورد بی مهریدولت قرار گرفته جشن سنتیو کهن ایرانی «چهارشنبه سوری» است؛ جشنیکه همراه با آیین های خاص خود و به خاطرارزش های شادی آفرینش درآغاز بهار و در آستانه ی بزرگترین جشن ایرانیان،نوروز، قرن هاست که مورد علاقه مردم اینسرزمین بوده است. و سی سال است که دولت ایراننه تنها چهارشنبه سوری را به رسمیتنشناخته بلکه در از بین بردن آن و آزار مردمانبه خاطر برگزاری آن کوشا بوده است.

      بنیادمیراث پاسارگاد، به عنوان اولین نهاد غیردولتی بین المللی که از سوی جمعی از فرهنگ دوستاندر سراسر جهان و  برای حفظ میراث فرهنگیو طبیعی ایرانزمین بوجود آمده، به جبرانغفلت های غیر اصولی و غیر قانونی دولت ایراندر ارتباط با میراث فرهنگی ایرانزمین،امسال نیز چون سال گذشته،درخواست ثبت معنوی یکی دیگراز آیین های ملی ایران را به یونسکومی فرستد.

      ماآگاهیم که مقررات یونسکو ایجاب می کند کهبه جای شنیدن صدای مردمان یک سرزمین بهصدای دولت ها توجه شود اما مسلماً خود تصدیقخواهید کرد که این روند برای کشورهایی چونایران که دولت بازتاب دهنده ی صدای مردماننیست کاملا غیرعادلانه است. در نتیجه، همان گونه که تا کنون تلاش کردهایم، مایلیم که این بار نیزصدای مردمان سرزمین مان را در ارتباط بامیراث فرهنگی خود به گوش شما برسانیم وهمچنان امیدوار باشیم که وجدان های بیدارشما و مردمان فرهنگ دوست جهان اجازه ندهندکه میراث فرهنگی ما گرفتار تبعیض های عقیدتیو مذهبی شود.

با مهر و احترام

دکتر تورج پارسی، مسئول بخش تاریخ بنیاد میراث پاسارگاد

شکوه میرزادگی، مسئول امور اجرایی بنیاد میراث پاسارگاد

منبع : پایگاه اطلاع رسانی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

http://www.savepasargad.com/2009-March/pishnahaad-P.H.F-bara-ye-sabt-4shanbe-suri.htm

/ 2 نظر / 34 بازدید
سعیدسعیدی

از سوی بنياد ميراث پاسارگاد سال 1388 خورشيدی سال ميراث فرهنگی و طبيعی اصفهان نام می گيرد