جشن آذرگان

جشن آذرگان *

 

آتر {اوستایی و پهلوی} یا آذر{پارسی نو} نام فرشته ی نگهبان آتش است. آتش یکی از چهار کیا (عنصر) بنیادین و پاک نزد ایرانیان بوده است ، از این روی جشن آذرگان را در ماه آذر ، روز آذر برگزار می کردند .

آذر فرشته ویژه همه آتش ها است و از آذرمش (احترام) ویژه ای در سنجش به دیگر کیاها برخوردار است ، به دیگر سخن جشن آذرگان ، یکی دیگر از جشن های آتش ایرانیان در گرامی داشت این کیا و فرشته ی آن است .

از آنجا که آتش بهترین و کارسازترین کیا پاک کننده و همچنین گرمازاست، ایرانیان باستان آن را نماد پاکی و روشنایی می دانستند. از این روی نیاکان ما آتش را به نمایندگی "پاکی و روشنایی روان" همچون درفشی در آتشکده ها نگه می داشتند و هرگز آتش پرست نبوده اند. ولی برخی از روی رشک و کینه و برخی بدون بررسی، ناآگاهانه سالیان دراز به نیاکان ما انگ آتش پرستی زده اند. وانگهی نماد روشناییدر دیگر کیش ها از همین نماد آتش و روشنایی اهورایی زرتشت گرفته شده است ، همانند روشن کردن شماله (شمع) در نیایشگاه های دیگر دین­ها، که بازتاب و برگرفته از همین آتش، آتشکده های ایرانی است .

 

همان گونه که گفته شد، نزد ایرانیان جشن آذرگان همچون جشن نوروز و مهرگان از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و بر آن ارج بسیار می نهادند. نیاکان ما و زرتشتیان امروز، در این روز با جامه ی آراسته و پاک به آدریان ها می روند و آدریان ها را آراسته و آذین بندی می کنند و در آن جایگاه ورجاوند (مقدس) آیین ویژه ای برای جشن برگزار می کنند. نخست با خواندن آتش نیایش {بخشی از اوستا} اهورامزدا را سپاس گفته و پس از نیایش به شادی و شادمانی می پردازند .

"نماز به تو ای آتش ، ای بزرگترین آفریده اهورامزدا و سزاوار ستایش"

یسنا ۶٢ ، بند ٩ 

در جشن های آتش مردم روی بام خانه ها آتش افروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و پایکوبی و نیایش و فرآوری خوراک های ویزه و آفرینگان خوانی جشن می گرفتند. براستی چه فرهنگ زیبا، آشتی جو و بی همتایی بود که در آن همواره جشن و شادی برگزار می شد و سوگواری، اندوه و سیاهی در آن جایی نداشت . همچنین پاکی و پاکیزگی و از آن میان پیرایش موی و چیدن ناخن را در این روز نیک می دانستند و بر این باور بودند که در این روز اسکارش (مشاوره) و رایزنی درباره ی پرسمان ها و دشواری ها به فرجام خوب می انجامد .

 

جشن آذرگان بر همگی خجسته باد .

* این نوشتار به پارسی سره نوشته شده است ، از این روی واژگان درون کمانک ها (پرانتزها) واژگان بیگانه هستند و واژگان درون ابروها {آکولادها} برای روشنگری آمده است.

مطلب از : خانم نسیم کیانی، عضو جمعیت دوستداران محیط زیست (طبیعت یاران) 

/ 0 نظر / 19 بازدید